Skip to main content

Čeho se revize týká?

Revize RVP pro gymnázia se týká výuky informatiky. Nedochází však k úpravě jejích hodinových dotací, ale k doplnění cílů vzdělávání o orientaci žáků v digitálním prostředí, zařazení nové klíčové kompetence, tzv. digitální kompetence, a vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie je nahrazena novou vzdělávací oblastí Informatika. Tato vzdělávací oblast je modernější verzí té původní a je přizpůsobena rychlému vývoji v oblasti moderních technologií. Rovněž také dochází k aktualizaci terminologie tak, aby odpovídala změnám v digitální oblasti a obecně i změnám ve vzdělávacím obsahu.

Co je cílem revize?

Cílem revize je modernizovat obsah vzdělávání v digitální oblasti tak, aby odpovídal dynamice a potřebám 21. století. A zároveň také navázat na již provedené změny v digitální oblasti RVP ZV.

Nový cíl vzdělávání a digitální kompetence

Oproti ostatním cílům vzdělávání je ten nový méně obecný, jelikož je zaměřený na digitální technologie. Studenti by se dle tohoto nového cíle měli lépe orientovat v jejich užívání a umět s nimi zodpovědně zacházet tak, aby jim technologie pomáhaly ve všech možných aspektech života. 

Mezi šest klíčových kompetencí je nově zařazena sedmá, digitální kompetence. Ta bližším způsobem popisuje, co všechno by studenti měli v oblasti digitálních technologií ovládat (či se tomu alespoň přiblížit) po ukončení studia na gymnáziu. Mezi tyto schopnosti se řadí např. umět ovládat základní sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, a tu využívat v různých aspektech života a těmto aspektům využití je uzpůsobovat. Dále pak využívat moderní technologie k osobnímu rozvoji, umět se přizpůsobovat jejich vývoji a chápat jejich význam pro kvalitu života. Studenti by rovněž měli být schopni umět bezpečně pracovat s daty, chovat se v digitálním prostředí eticky a využívat technologie k efektivnímu řešení problémů.

Vzdělávací oblast Informatika

Nová vzdělávací oblast je oproti té původní aktualizována a lépe přizpůsobena rychlému vývoji moderních technologií. Studenti by díky této nové oblasti měli být schopni zobecnit znalosti z oblasti informatiky a uplatnit je v jiných oblastech. Díky znalostem z oblasti informatiky by měli dokázat zautomatizovat rutinní činnosti a ušetřit tak čas pro jiné činnosti. Rovněž by studenti měli být schopni systematicky řešit problémy a tato řešení následně zobecnit a využívat je i v jiných případech. 

Měli by umět rozpoznávat problémy, pro jejichž řešení je vhodné využít algoritmický přístup. Měli by být schopni vytvářet a porovnávat různé modely řešení a jejich efektivitu a dopady. Dále by studenti měli umět pracovat s větším množstvím dat a naučit se, jak je zabezpečit. Pomocí digitálních technologií by měli získávat a zpracovávat data, díky nimž budou schopni přicházet s novým informacemi a nepodléhat tak snadno dezinformacím.

Vzdělávací obsah

Během studia by výuka měla soustředit na čtyři oblasti. Ta první se týká dat, informací a modelování. Studenti by měli rozumět pojmu informace a významu dat. Dále by měli být schopni získávat, vyhledávat a ukládat data obecně i v počítači. Studenti by měli rovněž získat znalosti co se týče přenosu dat a různých způsobů jejich kódování. Data by rovněž měli být schopni interpretovat. V rámci modelování by studenti měli umět vytvářet např. schémata, grafy či myšlenkové mapy.

V rámci druhé oblasti výuky, algoritmizace a programování, by studenti měli např. rozumět pojmu algoritmus, znát různé programovací jazyky, pracovat s chybami v programu či znát zásady etiky programátora.

V oblasti informačních systémů by měli studenti znát kupříkladu roli uživatelů, různé podnikové a veřejné informační systémy či by měli být schopni řadit a filtrovat data. Dále by se pak měli naučit např. postup tvorby informačního systému.

Poslední oblast výuky se týká digitálních technologií. Tato oblast je nejrozsáhlejší, jelikož se studenti musí naučit základy hardwaru a softwaru, znát algoritmy umělé inteligence, vědět, co jsou to kryptoměny či umět pracovat s počítačovými sítěmi. Oblast digitálních technologií rovněž zahrnuje znalosti týkající se bezpečnosti a ochrany počítačových zařízení a dat před různými útoky, či digitální identitu a cookies.

Stanovisko ČSU k revizi

Novou verzi části RVP týkající se výuky informatiky na gymnáziích považujeme za kvalitní, jelikož dochází k uzpůsobení výuky informatiky potřebám 21. století a je zde viditelný posun oproti stávající verzi RVP. Oceňujeme doplnění cílů vzdělávání a vznik nové klíčové kompetence, jelikož dokazuje, že by měly mít digitální technologie ve výuce na gymnáziích výrazné místo, protože mají velký vliv na život a existenci celé společnosti.

Při tvorbě nové vzdělávací oblasti Informatika se viditelně projevil vývoj v oblasti digitálních technologií, jelikož jsou do ní nově zařazena velmi aktuální témata a dovednosti užitečné pro různé aspekty života. Je pozitivní, že nová vzdělávací oblast byla tvořena tak, aby se prolínala s jinými oblastmi vzdělávání, kde budou studenti schopni uplatnit znalosti z oblasti informatiky.

Revizi RVP pro gymnázia považujeme za rozumný a nutný krok, jelikož původní verze RVP nenavazuje na již schválené změny v RVP ZV.

Připomínky k revizi

Revizi RVP pro gymnázia a gymnázia se sportovní přípravou považujeme obecně za velmi kvalitní a povedenou, avšak máme k ní také několik připomínek. Nová vzdělávací oblast Informatika je velmi odlišná od té původní a je viditelný posun a přizpůsobení moderní době, přesto však z této vzdělávací oblasti úplně zmizely některé tematické okruhy, které považujeme za nepostradatelné. Jedná se například o práci s kancelářskými balíčky či zásady správného citování autorských děl. Zaznamenali jsme, že tato témata a dovednosti by se měly přesunout do výuky jiných předmětů. K tomu však bohužel zatím nedošlo, a proto se obáváme, aby zcela nevymizela z RVP G a RVP GSP.

Poněkud nás zarazila i časová dotace pro výuku informatiky, která zůstala beze změn. Již nyní dle našich zkušeností nezbývá v hodinách informatiky příliš času na probírání dané látky dostatečně do hloubky. Nově vytyčené vzdělávací oblasti ovšem dle našeho názoru pokrývají více učiva a znalostí, než ty předešlé, a neradi bychom se tak dostali do situace, kdy se látce z důvodu nedostatku času nebude možné dostatečně věnovat. V případě, že by došlo k navýšení časové dotace pro informatiku, je ovšem zapotřebí důkladně zvážit, u kterých vzdělávacích oblastí by byla časová dotace naopak snížena.

Jelikož dochází k aktualizaci RVP G a RVP GSP téměř po 15 letech, domníváme se, že je důležité, aby v budoucnu docházelo k pravidelnému přezkoumávání těchto rámcových vzdělávacích plánů v oblasti informatiky a případně docházelo k jejich přizpůsobení moderním trendům a změnám v oblasti digitálních technologií a to častěji, než tomu bylo doposud.

Užitečné odkazy

nová verze RVP pro gymnázia

nová verze RVP pro gymnázia se sportovní přípravou

web o navržených změnách RVP G a RVP GSP