Skip to main content

Souhrn se zaobírá 10 politickými uskupeními kandidujícími do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2021, které mají buď současné zastoupení ve sněmovně nebo figurují v předvolebních průzkumech a mají tedy alespoň relativní šanci pro překonání 5% uzavírací klauzule nutné pro zisk mandátů. Uskupení jsou seřazeny v abecedním pořadí. Uvedeny jsou nejzajímavější a nejvíce ojedinělé programové body, ne nutně ty nejdůležitější.

ANO

 • Kvalitní vzdělávání v digitálních a technických oblastech
  • na všech stupních
  • zavedení studijní oblasti “Člověk a technika” s předmětem “Technika” pro 1. a 2. stupeň ZŠ
  • změna výuky informatiky – základy programování a logické přemýšlení
 • “Zajistíme kvalitní vzdělávání v digitálních a technických oblastech na všech stupních. Zavedeme studijní oblast Člověk a technika s výukou předmětu Technika pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Dokončíme změnu výuky informatiky na základních školách tak, aby děti naučila základům programování a vedla je k logickému myšlení.”
 • Zvýšení bezpečnosti škol
  • investice do zabezpečení škol
  • speciální zámky, kamery a apod.
 • “Zvýšíme bezpečnost škol. Zajistíme investice do zabezpečení budov, 27 speciálních zámků, kamer a dalších opatření, která ochrání děti před vnější hrozbou.”
 • Program bezpečného chování na internetu
  • od 1. třídy
  • prevence kyberšikany a sexuálního obtěžování dětí na internetu
 • “Zavedeme program bezpečného chování na internetu jako součást výuky už od 1. třídy. Zaměříme se na prevenci kyberšikany a sexuálního obtěžování dětí na internetu.”

 

ČSSD

 • Povinná školní docházka ohraničená úspěšným ukončením základního vzdělávání
  • místo dosažení věkem
 • Stanovíme povinnou školní docházku ohraničenou nikoli věkem ale do úspěšného ukončení alespoň základního stupně vzdělávání a tím omezíme předčasné odchody dětí ze vzdělávání.
 • Bezplatné obědy ve školách a školkách
  • prostřednictvím navýšení veřejných prostředků z krajů
  • dostupné stravování i na SŠ
 • Bezplatné obědy ve školkách i školách zajistíme díky zvyšování objemu veřejných prostředků přerozdělovaných krajskými samosprávami na vzdělávání. Dostupné školní stravování rozšíříme i na střední školy.
 • Bezplatný počítač/tablet pro nízkopříjmové rodiny
  • vypůjčení bude záviset na ředitelích
 • Pro všechny děti z nízkopříjmových rodin zajistíme bezplatný počítač či tablet. Rozhodnutí o propůjčení elektronického zařízení ze sociálních důvodů bude na řediteli školy. 

 

KSČM

 • Bezplatné prvky pro studenty
 1. Učební materiály
 • učebnice a zákl. pomůcky na ZŠ, SŠ a učilištích
 1. Obědy
 • v MŠ a nižších stupních ZŠ
 1. Vstup do galerií a muzeí
  • “pro žáky a studenty”
 • KSČM bude prosazovat učebnice a základní pomůcky na základních a středních školách a učilištích zdarma, bezplatné obědy v mateřských školách a na prvním stupni základních škol, vstup do galerií a muzeí pro žáky a studenty zdarma.

2) Postupný útlum víceletých gymnázií

 • “KSČM bude prosazovat postupný útlum víceletých gymnázií.

3) Výchova dětí a mládeže k vlastenectví a zvládání krizových situací

 • “KSČM bude prosazovat Výchovu dětí a mládeže k vlastenectví i ke zvládání krizových situací.”

 

Piráti a Starostové

 • Změna podoby státních maturit
  • příprava a předložení návrhu na zrušení státní maturity do veřejné debaty
  • možné nahrazení maturity zkouškou ze zvládnutí středoškolského minima (také připravované státem)
   • složení jako podmínka pro skládání školní maturity
   • možnost složit kdykoliv během středoškolského studia
 • “Připravíme a předložíme k veřejné diskusi návrh na zrušení „státní maturity“ a její nahrazení zkouškou ze zvládnutí středoškolského minima. Tato zkouška by také byla připravována státem. Její složení by  bylo podmínkou pro připuštění ke „školní“ maturitě, ale žáci by ji mohli složit kdykoliv v průběhu středoškolského studia.”
 • Revize přijímacích zkoušek na SŠ
  • menší důraz na učení nazpaměť
  • větší důraz na schopnost řešit praktické problémy za použití různých zdrojů a nástrojů
 • “Při přijímacích i maturitních zkouškách nebude kladen takový důraz na nazpaměť naučené vědomosti, větší důraz bude kladen na schopnost řešit praktické problémy daného oboru s využitím různých zdrojů a nástrojů.”
 • Větší možnost studentů SŠ ve volení předmětů
  • podpora SŠ v profilování studentů prostřednictvím volitelných předmětů
  • společná výuka u všeobecného základu
 • “Podpoříme střední školy v  postupné odborné profilaci žáků prostřednictvím volitelných předmětů. Výuka všeobecného základu zůstane společná.”

 

Přísaha

 • Přepracování inkluzivního školství
  • zlepšení kvality speciálního vzdělávání
  • “Ne pro každé dítě je navštěvování běžné základní školy tou nejvhodnější volbou”
 • začleňování žáků s tělesnými a smyslovými postiženími do vzdělávání
  • šíření osvěty = společné volnočasové aktivity pro všechny děti bez rozdílu v jejich vzdělávacích potřebách
 • “Společné vzdělávání není vždy tou nejvhodnější volbou. | Budeme usilovat o zlepšení kvality speciálního vzdělávání a zároveň o začleňování žáků a studentů s tělesným nebo smyslovým postižením do běžného vzdělávacího proudu. Budeme usilovat o celospolečenskou osvětu tak, aby byli lidé se specifickými potřebami bráni za běžnou součást našich životů. Toho dosáhneme společnými volnočasovými aktivitami pro všechny děti bez ohledu na jejich specifické vzdělávací potřeby.”
 • Zrušení regionálních rozdílů ve školství
  • “zavedení garance kvality v celém Česku”
 • “Zrušíme regionální rozdíly ve školství. Zavedeme garanci kvality v celém Česku. Žák z Děčína musí být vzděláván stejně kvalitně jako žák v Praze či Olomouci.”
 • ‘Příprava studentů na život ve 21. století’
  • zavedení “skutečného vzdělávání” finanční, právní a občanské gramotnosti splňující “nejen formální požadavky, ale i ty reálné”
 • “Škola nepřipravuje na komplikovaný život 21. století. Do škol zavedeme skutečné vzdělávání v oblastech finanční, právní a občanské gramotnosti, které splňuje nejen formální požadavky, ale i ty reálné.”

 

SPOLU

 • Posílení výuky dějin 20. století
  • důraz na nedemokratické režimy a společenský extremismus
 • “Posílíme výuku dějin 20. století s důrazem na nedemokratické režimy a společenský extremismus.”
 • Státem garantované národní srovnávací zkoušky
  • ověřování kompetencí a znalostí žáků v uzlových bodech
  • mohou se stát součástí přijímacích, maturitních a jiných závěrečných zkoušek
 • “Zaměříme se na státem garantované národní srovnávací zkoušky, které budou v „uzlových bodech“ ověřovat kompetence a gramotnost. Zkoušky poskytnou zpětnou vazbu žákům, rodičům, školám, kariérovým poradcům. Mohou se stát součástí přijímacích řízení či maturitních, resp. závěrečných zkoušek.”
 • Zajištění “spravedlivých a srovnatelných” podmínek pro církevní a soukromé školy
 • finanční podpora školného
 • daňová uznatelnost výdajů na školné v soukromých a církevních školách
 • “Zajistíme spravedlivé a srovnatelné podmínky pro soukromé i církevní školy. Navrhneme finanční podporu školného do určité výše (daňovou uznatelnost výdajů na školné v soukromých a církevních školách).”

 

SPD

 • Výchova studentů k vlastenectví a tradičním rodinným hodnotám
  • Odmítání “genderismu” a “novodobého neomarxismu”
 • “Školství obecně musí vychovávat k vlastenectví a tradičním rodinným hodnotám. Odmítáme genderismus a novodobý neomarxismus.”
 • Odmítání školného na veřejných VŠ
 • financování ze strany státu pro “obory a kapacity, které potřebuje ČR”
  • = medicínské, technické a přírodovědné obory
  • odmítání financování oborů založených na “ideologickém základě”
 • “Jsme proti školnému na veřejných vysokých školách. Financovat by měl stát takové obory a kapacity na VŠ, které potřebuje Česká republika. Jde o především medicínské, technické a přírodovědné obory. Není možné, aby stát financoval obory postavené na ideologickém, a nikoliv vědeckém základě.”
 • Odstranění vlivu “neziskových organizací s politickým programem” ze školství
 • “Ze školství je třeba odstranit vliv neziskových organizací s politickým programem, které zde provádí jednostrannou ideologizaci vzdělávacích programů.”

 

Trikolora Svobodní Soukromníci

 • Zrušení povinné předškolní výuky
  • zavedení podpory třígeneračních rodin
 • “Zrušíme povinnou předškolní výchovu a zavedeme podporu třígeneračních rodin.”
 • Nebudeme podléhat tendencím snižovat úroveň vzdělání”
  • “trváme na udržení jeho kvality”
  • “nerušit v osnovách Newtonovy zákony”
 • “Nebudeme podléhat tendencím snižovat úroveň vzdělání a trváme na udržení jeho kvality (nerušit v osnovách Newtonovy zákony).“
 • Odmítání “jakékoliv ideologické indoktrinace na školách”
  • zejména prostřednictvím “politických neziskovek”
 • “Odmítáme jakoukoliv ideologickou indoktrinaci ve školách, zvláště pak prováděnou tzv. politickými neziskovkami.”

 

VOLNÝ blok

 • “Škola učí, předává vědomosti, nevychovává. Vychovává rodina”
 • “Škola učí, předává vědomosti, nevychovává. Vychovává rodina.”
 • Zavedení jednotných osnov pro ZŠ
 • “Zavedeme jednotné osnovy pro základní školy.”
 • Rozhodování rodičů o působení neziskových organizací a využívání jejich výukových programů
 • “O působení neziskovek ve školách a použití jejich „výukových” programů budou rozhodovat rodiče.”

 

Zelení

 • Posunutí standardního začátku výuky na 9:00
 • “V souladu s aktuálním vědeckým poznáním v oblastí biologie, psychologie a pediatrie posuneme standardní začátek výuky na 9:00.”
 • Změny v přijímacím řízení na SŠ
  • forma, která zabrání tomu, aby o přijetí či nepřijetí rozhodoval jen jednorázový test ze dvou předmětů
  • ověřování komplexního přehledu schopností, talentů, zájmů, motivací a studijních předpokladů žáků
  • např. formou osobního portfolia
 • “Prosadíme změny v přijímacím řízení na střední školy tak, aby o přijetí či nepřijetí nerozhodoval jen jednorázový test ze dvou předmětů, ale komplexní přehled schopností, talentů, zájmů, motivací a studijních předpokladů žáků, např. v podobě osobního portfolia.”
 • Speciální podpora pro odstranění problémů způsobených výpadkem škol během pandemie
  • podpora školních psychologů
  • podpora programů nad rámec standartního vyučování
  • finanční podpora doučování dětí a předškolní přípravy
 • “Zajistíme speciální podporu pro odstraňování problémů způsobených výpadkem škol během pandemie, například podporou školních psychologů nebo programů nad rámec standardního vyučování. Finančně podpoříme doučování dětí i předškolní přípravu.”