Skip to main content

Praha 4. 5. 2021 – Česká středoškolská unie (ČSU) vydává 5 priorit pro spravedlivější školství. V něm upozorňuje na nerovnosti v českém vzdělávání,  představuje hlavní cesty řešení a apeluje na odpovědné instituce a politické představitele. Text je reakcí na prohloubení nerovností v důsledku distanční výuky, ale i na stále se zvyšující nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání v České republice. Dokument představila na svém republikovém sněmu.

  • Restrukturalizace oborů učňovského školství a zkvalitnění praktické výuky

Studenti středních odborných škol, a obzvlášť učilišť, trpí nadprůměrnou nezaměstnaností a hrubou neshodou kvalifikace se zaměstnáním; přibližně 40 % učňů nijak nevyužívá oboru, který vystudovali. Proto je potřeba reformovat počty a obsah oborů a upravit odborný výcvik tak, aby odpovídal poptávce pracovního trhu jednadvacátého století a pružně reagoval na jeho vývoj.

  • Snížení regionálních rozdílů v kvalitě poskytovaného vzdělávání

Za nejproblematičtější regiony se považují Ústecký a Karlovarský kraj, kde se výsledky studentů v mezinárodních šetřeních pohybují na úrovni Bulharska či Malajsie. V Praze naopak studenti dosahují výsledků srovnatelných se studijními výsledky vyspělých států západní Evropy. Je tak třeba systémových změn ve financování či cílených podpůrných programů.

  • Eliminace akademické marnosti (nejen) na středních odborných učilištích

Akademická marnost je jedním z důsledků nerovností, ale rovněž je také více prohlubuje. Jedná se o víru studentů ve vlastní akademický úspěch. Právě studenti na středních odborných učilištích mají silnější pocit akademické marnosti, neboť prostředí učilišť a jejich společenský kontext způsobuje, že jsou méně motivováni a dosahují horších studijních výsledků.

  • Zkvalitnění nástavbového studia

Nástavbové studium je jedinou cestou učňů k získání maturitní zkoušky, a tedy otázkou přístupu na vysoké a vyšší odborné školy. Provází ho ovšem problémy s předčasným ukončováním studia a vysokou neúspěšností u maturitní zkoušky. Absolventi učilišť tak mají téměř uzavřenou cestu k navazujícímu vzdělávání.

  1. Změny v (jednotných) přijímacích zkouškách

Kvalita českých středních škol se značně liší, a proto mají přijímací zkoušky velký vliv na budoucnost studenta. Tyto zkoušky jsou však ovlivněny socioekonomickým statusem rodin žáků, který vysvětluje o 10 – 15 % větší rozptyl výsledků než je evropský průměr. Současné jednotné přijímací zkoušky tudíž reprodukují nerovnosti ve vzdělávání selekcí žáků dle jejich socioekonomického statusu, nikoliv kognitivních schopností.

Tyto priority byly diskutovány středoškoláky na XVII. republikovém sněmu ČSU, v rámci kterého proběhla i jejich diskuze s odborníky nebo program věnovaný náboženství v českém školství či speciálním vzdělávacím potřebám. Uskutečnily se také volby nového předsednictva ČSU. Novým předsedou se stal Ondřej Nováček.

„Přestože jsme na distanční výuce už více než rok, kolem 10 tisíc studentů se do ní stále nepodařilo zapojit. Ať už jsou důvody jakékoliv, chybějící rok vzdělání velmi prohloubí nerovnosti a negativně ovlivní životy postižených studentů. Proto jsme se na toto téma rozhodli upozornit a zároveň apelovat na hledání řešení,” shrnul situaci nově zvolený člen předsednictva Martin Plášek. 

Kontakt pro média:

Ondřej Nováček | předseda | +420 721 676 889 | onovacek@stredoskolskaunie.cz

Česká středoškolská unie je studentský spolek, který od roku 2013 zastupuje a hájí zájmy českých středoškoláků ve vztahu k ministerstvu školství a dalším rozhodovacím činitelům. V současné době zastupuje přes 30 000 středoškolských studentů z více než 100 škol po celé České republice. Mezi cíle spolku patří podpora všeobecného vzdělávání, metodické pestrosti ve výuce, inovací ve vzdělávání a zlepšování vzdělávací soustavy jako celku.