Skip to main content

Během posledního listopadového víkendu, den po IV. republikovém sněmu, se 2. místopředseda Štěpán Kment zúčastnil mimořádného valného zasedání a schůze členů (ExGA and COMEM) OBESSU v Bratislavě. Dvoudenní program zahrnoval schvalování změn v dokumentech a stanovách této mezinárodní platformy evropských středoškolských spolků a síťování mezi organizacemi. Česká středoškolská unie je aktivní ratifikovanou kandidátskou organizací OBESSU a o své plné členství s hlasovacím právem dle stanov požádá v polovině příštího roku.

„Bylo velmi zajímavé zjistit, že stav občanského vzdělávání na středních školách, který pozorujeme na školách v České republice, je velmi totožný s tím v Irsku. Konglomerát mnoha oborů v jednom předmětu s nízkou hodinovou dotací není správnou cestou ani tam,“ říká Štěpán Kment po workshopu o situaci školství v Evropě. Kromě občanského vzdělávání byla na konferenci zmíněna témata spojená se závěrečnou zkouškou (maturitou), inkluzivním vzděláním nebo příspěvky na školné či školní materiály.

Při oficiálním programu ČSU otevřela širší diskusi o pozměňovacím návrhu Political Platform. Předsednictvo OBESSU načrtlo kategorické vymezení vůči zahrnutí vzdělávání do připravované smlouvy TTIP. „V principu s tímto postojem souhlasíme, ale s ohledem na přípravu dohody nám přijde nerozumné, se předčasně uzavřít případným budoucím jednáním o jejím znění,“ poznamenal zástupce ČSU vzhledem k faktu, že obsah smlouvy není známý, protože se zatím připravuje za zavřenými dveřmi mezi Evropskou komisí, Spojenými státy a zástupci komerčních společností.

Česká středoškolská unie také v rozpravě podpořila návrh na změnu stanov, který konkretizoval v nich vytyčený obecný cíl OBESSU z „reprezentace žáků v problémech týkajících se jejich životů“ na „reprezentaci žáků v problémech týkajících se vzdělávacího systému“. Dlouhodobě jsme přesvědčeni, že OBESSU by mělo svoji působnost omezit na střední školství a vzdělávání a nezabývat se kupříkladu oblastmi ryze sociálního charakteru nebo životní prosperity. Z tohoto důvodu ČSU plně nepodporuje všechny části Political Platform – dokumentu, který stanovuje požadavky a stanoviska vůči orgánům EU a národním vládám – avšak souhlasí s ním.

Příští týden se Filip Jelínek a Štěpán Kment zúčastní týdenního bloků seminářů o právu zastupování studentů (Right to Representation) ve Vilniusu, Litvě. OBESSU tuto událost pořádá ve spojitosti s diskutovanou problematikou legitimity zastupování žáků studentskými spolky jako je ČSU a jednání s veřejností a institucemi.


Pokud byste chtěli se zapojit do vytváření mezinárodní politiky středoškoláků, neváhejte podat svou přihlášku do sekretariátu!