Jak a proč vzniklo RVP?

Před vznikem RVP se školy při výkladu učiva musely řídit tzv. osnovami (tento pojem se někdy mylně zaměňuje i s dnešními RVP a ŠVP). Tyto osnovy byly, v poměru k dnešním RVP, striktní ohledně obsahu učiva. Navíc byly pro všechny školy totožné, absolventi dvou různých gymnázií tak museli odcházet s naprosto stejnými znalostmi.

Na přelomu tisíciletí však došlo ke školské reformě. Začalo totiž vycházet najevo, že pracovní trh v jednadvacátém století bude poměrně flexibilní. Není tak vůbec jisté, co budou studenti středních škol v budoucnu vlastně potřebovat vědět. Z tohoto důvodu vznikla nová vzdělávací strategie, která je založena na tom, že studenti by si ze školy měli odnášet především dovednosti, nikoli znalosti.

Tuto myšlenku měla do praxe uvést tzv. Bílá kniha, neboli Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Ta vznikla roku 2001 a její součástí se poté (v roce 2004) staly i RVP, tedy rámcové vzdělávací programy. 

Ty se od předchozích osnov výrazně lišily, svým způsobem byly jakýmsi jejich opakem. RVP kladou důraz na celoživotní učení, využití studia i v reálném životě a klíčové kompetence, které by si měl student už v průběhu studia osvojovat.

Z RVP si školy vytvářejí vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP). Díky tomuto vícestupňovému systému si může každá škola individuálně navrhnout, jak a co bude učit, a to s ohledem na své školní prostředí, zkušenosti učitelů a v neposlední řadě i požadavky studentů. Učitelé, kteří ŠVP z velké části tvoří, nesou plnou odpovědnost za jejich obsah, sami si určují, jak bude jejich vyučovací hodina probíhat a nemohou si stěžovat, že jim učivo bylo “nadiktováno shora”. 

Díky těmto aspektům, kterými se RVP výrazně odlišují od předešlých osnov, má postupně docházet k reformě školství tak, aby školy připravovaly studenty co nejlépe na reálný život, především proměnlivý pracovní trh. RVP byly vytvářeny s ideou, že studenti by toho měli více umět, než znát. 

A jak samotné RVP vypadá?

Vzdělávací oblasti

“Vzdělávací obsah na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií je v RVP G orientačně rozdělen do osmi vzdělávacích oblastí.” (citace z RVP)  

Obsah studia na střední škole (konkrétně všeobecném gymnáziu) je rozdělen do osmi vzdělávacích oblastí: 

 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Matematika a její aplikace
 • Člověk a příroda
 • Člověk a společnost
 • Člověk a svět práce
 • Umění a kultura
 • Člověk a zdraví
 • Informatika a informační a komunikační technologie

U každé z nich je popsán její význam, cíle vzdělávání v dané oblasti, očekávané výstupy žáků a v neposlední řadě i konkrétní nabyté dovednosti. Každá ze vzdělávacích oblastí je rozdělena na jeden či více vzdělávacích oborů, které známe většinou jako vyučovací předměty. 

Oblast člověk a příroda je tak například rozdělena na obory Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, Geologie. Samotný vyučovací předmět, jak ho známe, je většinou tvořen pouze jedním oborem, může jich ale také obsahovat více nebo může být dokonce jeden obor rozdělen do více předmětů. Škola ve svém ŠVP tak může například určit, že nebudou existovat oddělené předměty Fyzika, Chemie a Biologie, ale pouze jeden předmět s názvem Přírodní vědy. Stejně tak může být například z Biologie vyčleněna Genetika jako samostatný předmět. 

To, jak jsou v RVP definovány vzdělávací oblasti si můžeme ukázat na příkladu jedné z nich, např. na oblasti Jazyk a jazyková komunikace. V popisu oblastí není přesně uvedeno, jaké konkrétní znalosti by si měl student odnášet. Cíle tak mohou vypadat například takto (v tomto případě se jedná o oblast Jazyk a jazyková komunikace (viz obrázek).

Vidíme tak, že cíle vzdělávací oblasti popisují především dovednosti, nikoli znalosti, které by si žák měl z výuky odnášet.

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace se skládá ze tří dílčích oblastí (nazvěme si je třeba kategorie): Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. U každé z těchto kategorií je nadále popsán vzdělávací obsah, jeho učivo a očekávané výstupy. Například Český jazyk a literatura se dále dělí na dva vzdělávací obsahy: Jazyk a jazyková komunikace a Literární komunikace. Jazyk a jazyková komunikace je tak zde název jak pro vzdělávací oblast, tak pro vzdělávací obsah, což může být matoucí. 

Cíle i učivo oborů je opět sepsáno poměrně stručně a v bodech. Nejedná se o přehled samotných znalostí, ale spíše opět o popis obecného rozhledu, který by si studenti z výuky měli odnášet.

Velice podobně jsou popsány i všechny ostatní vzdělávací oblasti. RVP popisuje učivo spíše obecnými formulacemi, které mají za cíl především přiblížit, jak daný obor zahrnuje klíčové kompetence. RVP neříká, které spisovatele či kolik aminokyselin bychom měli umět, neposkytuje žádný konkrétní recept na výuku. Pouze dává návod na to, jak by do sebe jednotlivé znalosti a učivo měly zapadat a co by ve výsledku dohromady měly žákům přinášet. To, jak budou tyto cíle naplněny, si již definuje samotná škola.

Časové dotace 

Školský zákon přímo určuje, že na všeobecných gymnáziích je minimální časová dotace 27 hodin týdně, maximální je 35 hodin. RVP školský zákon doplňuje v tom, že (opět velice volně) určuje, jak by tento čas měl být vyplněn. Ze všeho nejdříve RVP říká, zda musí být daný vzdělávací obor v určitém ročníku zařazen (v tabulce toto rozdělení najdeme pod písmeny V – volitelný a P – povinný). Například Český jazyk nebo Cizí jazyk musí být zařazeny v každém ročníku střední školy, s Fyzikou se ale můžete rozloučit i po druhém ročníku.

Celková povinná minimální dotace na všechny čtyři ročníky je 132 vyučovacích hodin. Jak můžeme vidět v tabulce, minimální časové dotace pro různé vzdělávací oblasti (případně obory) se liší a je vždy uvedena na všechny čtyři roky studia ve sloupci napravo. To, jak bude daný předmět rozložen do jednotlivých ročníků, je pouze na dané střední škole. 

Pro Český jazyk a literaturu je časová dotace definována jako pro samostatný obor a jedná se o minimálně 12 hodin (na všechny čtyři roky). Naopak pro oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost (což jsou dvě oblasti zahrnující sedm oborů) je časová dotace určena souhrnně jako 36 hodin. 

Právě toto nekonkrétní rozdělení časové dotace umožňuje školám například spojit dva či více oborů dohromady. Minimálně osm hodin musí být věnováno volitelným předmětům. U některých předmětů si časovou dotaci určuje samotná škola ve svém školním vzdělávacím plánu, v pravém sloupci tabulky se potom nachází pouze X.

Průřezová témata

Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako témata, která jsou v současnosti vnímána jako aktuální. Tato témata mají především ovlivňovat postoje, hodnotový systém a jednání žáků.” (citace RVP)

Do vzdělávání na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií jsou zařazena tato průřezová témata:

 • Osobnostní a sociální výchova, 
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Multikulturní výchova
 • Environmentální výchova
 • Mediální výchova

U všech je doporučeno, do které vzdělávací oblasti by se měla zařadit. Např. u průřezového témata Osobnostní a sociální rozvoj jsou doporučeny tyto:

 • Oblast Jazyk a jazyková komunikace -> témata, která se týkají mezilidské komunikace ,…
 • Oblast Člověk a příroda -> vztah k životnímu prostředí,…
 • Člověk a společnost -> etika, lidské chování,… 

Mohou se realizovat buď v rámci nějakého předmětu, věnuje se jim samostatný projekt, beseda, seminář apod., nebo se pro ně připraví samostatný vyučovací předmět. Škola má tedy volnou ruku v tom, jak a kde se bude vyučovat a kolik se danému tématu věnuje času. 

Všechny tematické okruhy jsou povinné, škola musí do svého ŠVP zařadit všechny. 

Obsah průřezových témat je rozpracován do tematických okruhů, ty obsahují nabídku činností a námětů (témat). Ukážeme si to znovu na Osobnostním a sociálním rozvoji:

Osobnostní a sociální výuka:

Další tématické okruhy Osobnostní a sociální výuky jsou Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů; Sociální komunikace; Morálka všedního dne; Spolupráce a soutěž

Osobnostní a sociální výuka v těchto tematických okruzích udává schopnost práce při stresových situacích, porozumění neverbální komunikaci, přebírání zodpovědnost za své činy, zjišťování svých slabin a práce s nimi či rozvoj vztahů. 

Klíčové kompetence (KK)

“Klíčové kompetence představují soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě.” (citace z RVP)

Na čtyřletém gymnáziu, případně ve vyšších ročnících víceletého gymnázia, by měly být rozvíjeny KK osvojené v průběhu základního vzdělávání. Zároveň jde o schopnosti a postoje, které by měly vést k celoživotnímu vzdělávání a neustálému, nejen osobnostnímu, rozvoji. 

A co tedy jsou klíčové kompetence?

RVP pracuje s rozdělením na 6 základních KK:

 • kompetenci k učení
 • kompetenci k řešení problémů
 • kompetenci komunikativní
 • kompetenci sociální a personální
 • kompetenci občanskou
 • kompetenci k podnikavosti

Jde o tzv. hlavní vzdělávací cíl. Tedy to nejdůležitější, co si student ze školy odnese. Nejde však o konkrétní informace, ale o způsob myšlení, morálku a další obecnější vlastnosti. KK jsou tedy nadstavba všeho vyučování. 

Nemáme předměty, které by byly konkrétně určeny k jejich rozvíjení, ale naopak by měly být rozvíjeny ve všech předmětech. Ať už tím, co se v nich vyučuje, nebo spíše tím, jak se to vyučuje. Jak žáci spolupracují, mají zodpovědnost za své výsledky, učí se kriticky přemýšlet a být tolerantní. 

Protože jsou tedy cíle poměrně abstraktní či všeobecné, může se Kompetence občanská vyučovat dokonce třeba ve fyzice atd. KK se tak prolínají vším, co ve škole děláme a měly by nás rozvíjet v mnoha různých a užitečných směrech, které se nedají naučit pouhým jednorázovým workshopem, výkladem či přečtením učebnice.

Každá kompetence je samozřejmě trochu odlišná, ale mají mnoho společných znaků. Jak vypadají si ukážeme na té nejzákladnější z nich:

Na první pohled je zřejmé, že RVP pomocí kompetencí usiluje o rozvíjení tzv. soft skills. Nejde o žádné konkrétní dovednosti, nejde o schopnost něco vypočítat, postavit či naprogramovat. Jde o schopnosti, které definují (až utopistického) člověka, který je učivý, vnímavý, zodpovědný, tolerantní, přizpůsobivý atd. Ze subjektivního, až zlehčujícího, pohledu jde o výchovu občana, který je ideálním kandidátem na proměnlivý pracovní trh i do funkční demokratické společnosti.

Školy by měly KK zakomponovat do ŠVP formou tzv. výchovných a vzdělávacích strategií (VVS), pomocí kterých budou žáky rozvíjet. Rozvoj by měl být přizpůsobený žákům dle jejich individuálních možností.

V ŠVP jsou definované nejen způsoby vzdělávacích strategií, ale také v jakém předmětu se která kompetence rozvíjí. Tudíž např. předmět AJ může rozvíjet kompetenci jazykovou a kompetenci k učení. VVS by tedy měly definovat jaké postupy, metody a formy práce, příležitosti a aktivity budou využívat učitelé, aby KK rozvíjeli. 

Na znázornění vzdělávacích strategií použijeme příklad ze ŠVP Základní školy (Gymnázia by měla být podobná) v Olomouci, Heyrovského 33:

VVS tak rozebírá každý bod KK.

Praktičtější využití ukazuje část ŠVP gymnázia zabývající se VSS  v geografii:

Celý příklad VVS například zde.

Klíčové kompetence jsou tedy velmi zásadní složkou RVP a možná tím nejužitečnějším, co si studenti ze školy mohou odnést. Jak je školy a učitelé do výuky začleňují je ovšem pochybné. 

RVP pro střední odborné vzdělávání

RVP odborných škol jsou strukturované podobně, jako RVP gymnázií. Mezi hlavní rozdíl patří, že jsou osekané, samotný dokument je kratší a obsahují i odborné vzdělávání. Základní části jsou sice stejné, tzn. obsahují klíčové kompetence, průřezová témata apod., ale jsou méně rozpracované. Vzdělávací oblasti jsou také méně obsáhlé a na žáky odborných škol jsou v tomto ohledu obecně kladeny menší nároky než na gymnazisty. Např. může chybět matematika (na konzervatořích) nebo není povinné učit se druhý cizí jazyk, někdy ani první (např. u ladění klavírů). Střední odborné školy mají také menší časovou dotaci na všeobecné předměty.

RVP člení SOŠ do těchto kategorií:

 • Obory J – střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
 • Obory E – nižší střední odborné vzdělání
 • Obory H –  střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Obory L0 a M – úplné střední odborné vzdělání s maturitou (obory kategorie M)
 • Konzervatoře 
 • Nástavbové studium

Každý obor poté skrývá mnoho dalších typů škol. Podstatnou součásti studia na SOŠ je také praktická výuka. 

Jak se nakládá s RVP: 

Ukážeme si to na ŠVP GJN všeobecné studium a ŠVP střední scioškola. 

Klíčové kompetence 

U ŠVP GJN jsou rozepsány u jednotlivých předmětů, tento výtažek je z kompetence k učení u anglického jazyka:

Časové dotace

GJN je šestileté gymnázium, takže v časových dotacích najdeme celých 6 let studia. Nás budou zajímat pouze dotace pro vyšší stupeň.

Vidíme, že minimální časová dotace je splněna, dokonce jsou tam přidané hodiny navíc. 

Průřezová témata

Průřezová témata jsou většinou zařazena do vyučovacích předmětů, u tohoto ŠVP (GJN) jsou tematické okruhy doplněny do nepřehledné tabulky, kde je vypsané do jakého předmětu, v jakém ročníku spadá:

Neznamená to, že se dané téma objeví ve výuce. Látka se nestihne probrat nebo se objeví jiný důvod, všichni to známe.

V samotném ŠVP scioškoly je napsáno, že všechna témata jsou brána jako průřezová. Níže jsou jednotlivá průřezová témata vypsána a je vysvětleno, jak a kde dochází k předávání studentům. Průřezová témata jsou aplikovaná při školních akcích, přípravě projektů apod. 

Ideální ŠVP

Škola má poměrně volnou ruku v určení vlastní profilace, za to zodpovídá ředitel. Z logiky věci se tomu tak i děje, proto máme velké množství různých druhů gymnázií např. humanitní, matematické, přírodovědné nebo sportovní. To je taky očekávaný, kladný stav.

ŠVP pak má podle manuálu poměrně striktně danou strukturu popsání např. profilu absolventa, školy, pedagogického sboru atd. Ideální by bylo, aby zde bylo jasně vidět, pro jaké studenty a studentky je škola určena a jaká bude jeho/její další dráha např. studium matematické fakulty.

Strategie, jak dosáhnou rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí také tvoří škola, vesměs se ale objevují podobné formulace, jak dosáhnout získání zmiňovaných klíčových kompetencí. Strategie jsou popsány jako postupy využitelné ve všech předmětech, jsou velmi konkrétní – z každé strategie je patrné, jak budou učitelé na škole postupovat, aby u žáků rozvíjeli příslušné klíčové kompetence. Učitelé si tyto strategie dále upřesňují a rozpracovávají v učebních osnovách svých předmětů. Součástí ŠVP jsou také očekávané výstupy studia.

Škola při sestavování školního učebního plánu vytváří vyučovací předměty, kterým přiřazuje časovou dotaci podle toho, z jakých vzdělávacích oblastí (oborů) předměty vznikly. Tady by bylo opět ideální, kdyby škola využila možnosti přidělování hodinových dotací podle svého zaměření. V případě, že chce škola časovou dotaci předmětu posílit (například do předmětu zařadila průřezové téma, vytvořila z jednoho oboru více předmětů, rozšiřuje jiným způsobem vzdělávací obsah), čerpá časovou dotaci z disponibilní časové dotace. 

Všechna průřezová témata však nemusí být zastoupena v každém ročníku. Výběr témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách je v kompetenci školy. Letmým pohledem soudím, že se tak děje, protože jak už bylo zmíněno, ŠVP si dělají školy, proto jsou rozdíly pravděpodobné. Při tvorbě je závazná přítomnost všech průřezových témat, tj. výběr činností a námětů záleží zcela na rozhodnutí školy. Ohledně časové dotace se rozhoduje škola s ohledem na své záměry a možnosti.

Způsob rozložení očekávaných výstupů a učiva do ročníků je zcela na ní a je podstatou tvorby osnov v ŠVP čili je dobré, když si škola podle svého zaměření zvyšuje nároky na ony očekávané výstupy.  Vzdělávací obsah a osnovy volitelných předmětů jsou plně v kompetenci školy. Zpracované osnovy musí respektovat strukturu danou RVP.

Kdo vytváří ŠVP?

ŠVP by dle manuálu pro tvorbu ŠVP měl vytvářet co největší kolektiv motivovaných pedagogů. Tento tým by měl mít stanoven jasný cíl, jak má ŠVP jejich školy vypadat, měl by si celou práci podrobně naplánovat a rozfázovat. Všichni pedagogové v týmu by si měli být rovni, tzn. aby nikdo nebyl autoritou, tak aby během práce vládla příjemná atmosféra. Ředitel školy by měl stanovit koordinátora tvorby ŠVP, který by měl vše plánovat a kontrolovat. Ten by měl také pedagogy rozdělit do menších pracovních skupin.

Kamenem úrazu však může být právě motivace pedagogů, jelikož tato práce je časově a organizačně velmi náročná, může docházet ke komunikačním problémům nebo nejsou pedagogové dostatečně seznámeni s obsahem RVP a manuálem pro tvorbu ŠVP. Proto by měl ředitel školy pedagogy za tuto práci finančně ohodnocovat a do týmu vybírat spíše pedagogy nadšené pro věc.

Dodržování RVP a ŠVP

Z faktu, že mají školy ze zákona povinnost dodržovat RVP a jejich vlastní ŠVP musí splňovat dané zákonné podmínky, vyplývá, že by měl určitý státní orgán, respektive Česká školní inspekce, toto dodržování kontrolovat. Bohužel se však v inspekčních zprávách ČŠI nenachází jediná zmínka o RVP či ŠVP. To znamená, že stát není schopen kontrolovat dodržování vlastních zákonů a dochází k jejich velké neefektivitě.

Zajímají tě další články o školském systému? Podívej se na naši novou stránku O školství!

Leave a Reply