Skip to main content

Duševní zdraví

Jde to, dře to.

V českém školství zatím neexistuje komplexní systém prevence duševního zdraví. Jak je na tom tedy naše školství nyní? Na co bychom i my, studenti, měli apelovat? To vše najdeš zde, v naší komplexní zprávě i na našich sociálních sítích.

Je normální:

 • chtít svůj prostor
 • nevycházet s rodinou
 • být unavený/nemít energii, ale přebytek spánku taky škodí!
 • mluvit o svých pocitech
 • vybrečet se, vyřvat se
 • přiznat si, že něco nezvládám
 • stěžovat si
 • mít potřebu vídat se s přáteli, nejsme zvyklí být pouze s rodinou
 • udělat si čas na sebe (vypnout obrazovku)
 • střídání nálad
 • udělat si pauzu/y

Není nutné:

 • cítit se trapně, že nezvládám školu
 • držet v sobě emoce
 • nutit se do běhu, protože to dělá
 • kamarád, i když mě to nebaví
 • mít velké očekávání, že zvládnu
 • udělat tolik a tolik práce
 • nevnímat, co mi říká mé tělo a duše
 • neříct si o pomoc

Co by se mělo změnit?

 • psychology na všechny školy a jejich časovou flexibilitu díky navýšení finanční podpory školám v této oblasti
 • podporu pro učitele a ředitele škol v oblasti duševního zdraví, rovněž skrze školní psychology
 • detabuizování tématiky duševních problémů a onemocnění
 • navýšení počtu preventivních programů duševního zdraví a jejich různorodost
 • větší míru vzdělávání studentů, učitelů i rodičů o duševním zdraví a psychohygieně
 • zohlednění duševního zdraví vzhledem k náročnosti studia a zatížení studentů:
  • začátek výuky na Sš a vyšších stupních Zš nejdříve v 8:30
  • nárok studentů na určitý počet tzv. dní duševního volna za pololetí
 • průběžnou podporu a motivování žáků i učitelů v jejich činnosti
 • řešení problematiky duševního zdraví i během distanční výuky
 • oživení distanční výuky skrze besedy, webináře, využití technologií atd.

Jak to vypadá u nás?

 • V českém školství zatím neexistuje žádný komplexní systém prevence duševního zdraví.
 • V podobě dokumentu se sestavuje minimální preventivní program (MPP).
 • I přes všechny preventivní programy však 30% českých studentů ve věku 15 let zažívá několikrát měsíčně šikanu.
 • české školy mají dle Školského zákona povinnost chránit zdraví studentů a poskytovat bezplatné poradenské služby.
 • Školy nemají povinnost najímat psychologa s odborným vzděláním, a tak se o studenty na školách často starají jen vyškolení pracovníci, kteří jsou často i učiteli a studenti v ně nemají takovou důvěru
 • Školy často nemají na nájem odborného psychologa peníze.

Národní akční plán pro dušení zdraví

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 se jako celek zabývá komplexní reformou psychiatrické péče v ČR. Jeho součástí je také Specifický cíl 2.3, který má zajistit podporu dětského duševního zdraví ve vzdělávacím systému. Tento cíl je však popsán velmi stručně a dle našeho názoru v něm mnoho podstatných bodů chybí.

Specifický cíl 2.3 je tvořen celkem Čtyřmi opatřeními, jejichž clem je začlenit témata psychosociální výchovy a managementu žákovského chování do vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků. Dále se pak zavazují vzdělávat pracovníky ve školství o prevenci a podpoře dětského duševního zdraví, a také zařadit psychosociální výchovu do Rámcových vzdělávacích programů pro mateřské, základní a střední školy. Poslední je pak navrhnout program cíleného managementu žákovského chováni a rozvoje dětského duševního zdraví ve školním prostředí, jež chce navíc pilotně ověřit. Všechna tato opatření byla vytvořena v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2015. Duševní zdraví však vyžaduje dlouhodobou pozornost nejen z strany WHO, ale také státu a široké veřejnosti.

Cíle Národního akčního piónu v oblasti školství působí neurčitě a neuchopitelně, jelikož žádná z opatření nejsou jasně definována a neobsahují řadu potřebných změn v otázce duševního zdraví ve školním systému. Je možné, že tyto změny budou zmíněny až při podrobnějším zpracováni jednotlivých opatření, i přesto však jejich absenci ve Specifickém cíli 2.3 považujeme za chybu. Úplně chybí například odborná psychologická pomoc poskytovaná jak studentům, tak pedagogům, a to na všech školách v České republice. Chybí také jakákoliv bližší zmínka o rozpočtu a přerozdělení financí, jež tak může nabádat k bagatelizaci vymezení prostředků. Pro zvýšení povědomí o problematice duševního zdraví a její detabuizaci ve společnosti je rovněž potřebná spolupráce škol s rodiči a širokou veřejnosti, stejné jako jejich edukace o duševním zdraví nebo vytvoření osvětové kampaně. bohužel však toto opatření rovněž do specifického cíle není zahrnuto.

Úsek Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2020-2030, týkající se podpory dětského duševního zdraví ve vzdělávacím systému, vnímáme jako první krok ke změně v otázce duševního zdraví v českém školství. Jsme však zklamáni z jeho nedostatečného obsahu, který nedefinuje cíle změny a nepředstavuje konkrétní řešení této problematiky. Apelujeme tak na to, aby Ministerstvo školství a Ministerstvo zdravotnictví zvážili konkrétnější postup v otázce duševního zdraví ve vzdělávacím systému, a rovněž také vyzýváme, aby byla umožněna tvorba efektivnějších postupů, jež by se touto problematikou nadále zabývaly. I přes to však doufáme. že se brzy dočkáme implementace a prvních projevů národního akčního plánu, který může pomoci školám v otázce duševního zdraví i do dalších let.

Na koho se obrátit?

v případě potíží s duševním zdravím

 • Školní psycholog
 • Linky bezpečí
  • Linka bezpečí
   • Dostupná na čísle 116 111 NONSTOP
  • Modrá linka
   • Dostupná denně od 9 do 21 hodin na čísle 549 241 010
  • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
   • Dostupná na čísle 116 006 NONSTOP

Seznam veškerých linek důvěry najdete na stránkách české asociace pracovníků linek důvěry v kategorii NONSTOP

Aplikace NEPANIKAŘ!

 • Aplikace Nepanikař! je projekt 21 leté studentky, který už zachránil více než 100 lidských životů.
 • Aplikace nabízí širokou databázi odborníků, krizových center a kontaktů, ale také spoustu osobních příběhů.
 • Nepanikař nabízí také workshopy pro školy a firmy o tom, na koho se obrátit, jak zvládat stresové situace a další.

Nevypusť Duši!

 • Přednášky a workshopy týkají se duševního zdraví nejen studentů, ale i učitelů nabízí také organizace Nevypusť Duši

Každý občas prožíváme duševní problémy, ale bohužel má spousta z nás stále pocit, že chyba je v nás a jinak všichni naši vrstevníci jsou v pořádku. To ale není pravda, a proto přinášíme příběhy čtyř členů našeho týmu o tom, jak se vyrovnávají se svými psychickými problémy a zda někdy vyhledali odbornou pomoc.

„Jsme jedna z těch šťastných mála škol, které mají školního psychologa, ale stejně je přístup k němu velice obtížný, i přestože na naší škole jsou studenti zatížení neskutečným stresem.”

– Erika

„Svěřit se se svými problémy jak rodině, tak odborníkovi, není nic, za co by se měl člověk stydět. Antidepresiva nejsou jedinou cestou, jak zvládat stres či špatné nálady, ale ve složitějších stavech je to celkem rychlá cesta k tomu, abyste opět mohli žít svůj život.”

„Vyhledat odborníka není potřeba jen v situacích, kdy je špatně vám, ale také, pokud na tom není dobře někdo ve vašem okolí.”

– Verča

„Právě změna pravidel související s přechodem na střední byl nejchaotičtější moment mého života, a v tu chvíli jsem měla vyhledat odbornou pomoc. Neudělala jsem to, a mělo to fatální následky.”

– Naty

A co radí MŠMT učitelům?

 • Doporučujeme balanc mezi on-line a off-line výukou, pro co největší efektivitu on-line vzdělávání
 • Konzultace představují při dlouhodobé distanční výuce účinnou podporu vzdělávacího pokroku i duševního zdraví.
 • Při identifikaci ohrožení dítěte a hledání nejvhodnější podpory je užitečné spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb.
 • Doporučujeme věnovat pozornost posilování pozitivních a
  bezpečných vrstevnických kontaktů a
  režimových prvků během dne i týdne.
 • Považujeme za klíčové počáteční fázi návratu dětí do škol nepodcenit a věnovat v prvních týdnech a měsících pozornost nejen opakování a probírání nového učiva, ale i znovuobnoveni
  bezpečného klimatu třidy a dynamice vrstevnických vztahů.

Měla by tvá škola zájem o přednášku?

 • Přednášky od organizace Nevypusť Duši!
  • Témata jsou:
   • Programy 0 duševním zdraví pro učitele
   • Duševní zdravověda pro středoškoláky
  • Kontakt:
  • další info
   • Možnost přednášek online i offline
   • Přednášky jsou placené
   • Najdete je na našem webu mezi externisty
 • workshopy od Nepanikař!
  • Možnost i online přednášky
   • 3 vyučovací hodiny s 15 min. přestávkou
   • 2 lektorky
   • interaktivní forma
   • 50 Kč za žáka (při menším počtu žáků 2 000 Kč za skupinu)
   • připojení přes platformu, kterou vaše škola běžně používá