Registruj se do Středoškolského sněmu hlavního města Prahy, unikátního projektu, který Česká středoškolská unie pořádá ve spolupráci s hlavním městem.

Proč se zúčasnit Středoškolského sněmu?

  • Možnost diskutovat o tématech, která řeší hlavní město, přímo s radními

  • Příležitost zlepšit argumentační schopnosti a veřejné vystupování

  • Setkáš se s aktivními středoškoláky z celé Prahy

  • Získáš vhled do fungování magistrátu

Aktuálně přijímáme přihlášky na II. zasedání Středoškolského sněmu hlavního města Prahy, v němž zasedají naši pražští zástupci, tedy zástupci studentských rad a parlamentů. Posláním Středoškolského sněmu je zastupovat pražské středoškoláky a hájit přijatá stanoviska k tématům, která sněm řeší. Pro Prahu je Středoškolský sněm poradním orgánem, který může nezávisle představovat názory mladých lidí na různé městské záležitosti.

A jaká budou témata? Kromě školství bychom rádi otevírali témata jako doprava a MHD nebo cyklostezky, územní plánování, městská zeleň a ekologie, IT služby jako wifi po městě či přístupnost úřadů online nebo městská divadla a galerie. Výběr věcí k řešení ale je na vás – agendu si bude volit Středoškolský sněm sám. Zasedání budou probíhat zhruba jednou za čtvrt roku ve velkém zastupitelském sále a ke každému bude přítomen odpovídající radní, aby mohl podat delegátům-středoškolákům informace z první ruky a také diskutovat o tématu. Cílem každé schůze Středoškolského sněmu je dojít k usnesení, tedy jaký postoj k věci zaujímají středoškoláci. Chtějí více peněz na nové školní budovy? Má Praha zavést internet ve stanicích metra?

K usnesením pak zpravidla proběhne brífink pro média, která budou mít zdroj pro reportáže o tom, co pálí mladé v Praze. Chceme, aby mladí lidé měli větší podíl na spolurozhodování nejen ve vzdělávání, ale i v občanských tématech. Jdeš do toho s námi? Registruj se!

Aby ses mohl/a Sněmu zúčastnit, musíš mít na své škole samosprávu, která je registrovaná v ČSU, a zároveň musíš být za svoji samosprávu pověřeným (delegovaným členem). Pokud samosprávu na škole nemáte, tak jí můžete založit!

Podívej se na video o Sněmu:

Zápisy ze zasedání sněmu

Dne 16. 11. se v Brožíkově sálu Staroměstské radnice uskutečnilo historicky první zasedání Středoškolského sněmu hl. m. Prahy, které Česká středoškolská unie pořádala ve spolupráci s hlavním městem Prahou a pod záštitou radní pro oblast školství Ing. Ireny Ropkové.

Zasedání začalo v 10:15 za účasti více než 50 zástupců za jednotlivé pražské střední školy. Průběh zasedání byl řízen členy České středoškolské unie a asistentem radní za oblast školství Radkem Hlaváčkem. V úvodu dostala slovo radní Irena Ropková, ve své úvodní řeči přivítala zástupce, poděkovala ČSU za iniciativu a vyjádřila svou plnou podporu projektu. Poté měla slovo předsedkyně unie Lenka Štěpánová, která představila Českou středoškolskou unii, poděkovala magistrátu za podporu a poděkovala účastníkům. Dočasným předsedou sněmu byl jmenován Michal Pitr z ČSU, který bude do prvních voleb zajišťovat fungování sněmu. Následovalo slavnostní předávání jmenovacích listin a dárkových balíčků zástupcům a poté společné focení.

Následně byla započata zásadní část programu, kterou bylo hlasování o jednacím řádu sněmu. Všichni účastníci si měli možnost předem pročíst koncept tohoto řádu připravený ČSU, cílem bylo společně odhlasovat jednotlivé body. Nejprve zazněla pravidla, jakým způsobem se o jednotlivých bodech bude hlasovat a jaký by měl být průběh projednávání řádu. Poté se přistoupilo k samotnému hlasování o každém z bodů jednacího řádu, ke kterým mohli mít účastníci jakékoliv připomínky, návrhy na změny či úpravy. O každé položce se pak v konkrétním znění hlasovalo zdvihnutím ruky a určením, zda optická většina souhlasí či nesouhlasí. Tato část programu byla zcela stěžejní pro veškerá nadcházející setkání a pro fungování celého sněmu. Převážná většina účastníků se do diskuze zapojovala velmi aktivně a byl pečlivě promýšlen nejen vznikající dokument, ale i fungování sněmu jako takového včetně jeho směřování, vizí do budoucna apod. Jednací řád byl sněmem odhlasován po vyčerpávajících třech hodinách jednání, následovala krátká přestávka. Finální podoba jednacího řádu po všech jeho úpravách je k nalezení v příloze.

Vzhledem k výraznému prodloužení první části programu se k návrhům na probíraná témata na budoucích zasedáních přistoupilo až po 13:00. Na tuto hodinu byl předběžně naplánovaný konec zasedání, někteří studenti tedy byli nuceni z osobních důvodů místnost opustit. V této části jsme se již věnovali konkrétním tématům, která by měla být v rámci následujících zasedání sněmu řešena.

Mezi návrhy České středoškolské unie patřila například levnější doprava pro studenty, zavedení internetu do MHD a propracovanější síť cyklostezek včetně větší podpory cyklistiky v Praze.

Téma dopravy bylo jedním z klíčových, zástupci se shodovali v názoru, že i v rámci MHD by měl existovat princip tzv. „zpožděnek“, které slouží studentům jako potvrzení o špatné dopravní situaci jakožto důvodu k pozdnímu příchodu do školy. Nedostatečná podpora cyklistiky v Praze byla dalším problémem, na kterém se účastníci v oblasti dopravy shodli, a to nejen z hlediska cyklostezek, ale i například nemožnosti kola zaparkovat (umístit) v prostorách školy a jiné. Podružnějšími problémy byla vytíženost některých linek a přeplněnost dopravních prostředků městské hromadné dopravy či nedostatečná počet dopravních spojení v některých okrajových částech Prahy.

Druhým nejvíce diskutovaným problémem byla oblast gastronomie na středních školách. Alarmující je absence vegetariánských jídel v některých školních jídelnách. Studenti jsou tedy pro zavedení možnosti výběru bezmasého či veganského pokrmu při školních obědech. Dále došlo k relativní shodě při hodnocení kvality potravin a tím i celých pokrmů, popřípadě neuspokojující chutnost jídel. V souvislosti s gastronomií se také rozvinula diskuze na téma pamlskové vyhlášky, která na mnoha školách zapříčinila velmi omezený sortiment při koupi potravin v rámci školních bufetů, automatů apod. Vlna negace byla vyvolána převážně na osmiletých gymnáziích, kde jsou i studenti vyššího gymnázia omezováni například zákazem prodeje kofeinových nápojů v automatech apod. I to se tedy stalo dalším námětem k diskuzi.

Mimo výše zmíněné návrhy zazněla i řada dalších, vzhledem k časovému omezení jednotlivých setkání však bylo žádoucí pro nadcházející zasedání sněmu stanovit maximálně dvě oblasti, kterým bude věnována pozornost detailněji, konkrétně tedy dopravě a gastronomii. K probíraných tématům budou přizváni relevantní odborníci.

První zasedání sněmu lze tedy označit za úspěšné s pozitivní vizí pro budoucí setkávání, v rámci kterých je kladeno za cíl návrhy na změny v chodu hlavního města Prahy formulovat a prosazovat.

Zde bude zápis z II. zasedání Středoškolského sněmu Prahy. Termín sněmu je 21.2.2018 a bude se konat na Nové radnici v zastupitelském sále.