PREAMBULE
Jsme žáci středních škol, kterým není lhostejná podoba vzdělávání v České republice. Vzdělávání ovlivňuje život každého z nás s výrazným přesahem do budoucnosti. Rozhodli jsme se proto sdružit a zasadit se o jeho kvalitu, prostupnost i demokratičnost. Naší vizí je vzdělávání zaměřené na potřeby jednotlivých žáků, rozvíjející občanskou společnost a poskytujících kvalitní znalostní, dovednostní i osobnostní základ do života.

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Názvem spolku je Česká středoškolská unie, z. s. (dále jen „spolek“).
(2) Sídlem spolku je Plovdivská 3426/9, 143 00 Praha 4 – Modřany.
(3) Spolek působí na celém území České republiky.
(4) Spolek se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek 2
Poslání, účel a činnost spolku
1) Posláním a účelem spolku je
   a) zastřešovat, prosazovat a hájit zájmy žáků středních škol;
   b) rozvíjet liberálně demokratické hodnoty ve společnosti;
   c) podporovat inovativní proudy a pestrost ve vzdělávání a zasazovat se o zvyšování jeho kvality;
   d) zasazovat se o respektování zájmů a potřeb žáků středních škol;
   e) zasazovat se o aktivní zapojení žáků středních škol do rozhodovacích procesů ve škole, jakož i místní, regionální, celostátní a evropské úrovni;

2) Spolek vyvíjí zejména tyto hlavní činnosti:
   a) prezentuje a prosazuje názory středoškoláků, a to zejména ve vztahu k jejich vzdělávání a vzdělávací politice;
   b) podněcuje diskusi o vzdělávacích tématech ve veřejném prostoru;
   c) podporuje činnost žákovských samospráv na středních školách;
   d) uskutečňuje vlastní akce, soutěže a projekty.

3) Spolek vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost.

ČÁST DRUHÁ
ČLENSTVÍ
Článek 3
Členové
(1) Unie sdružuje fyzické osoby starší patnácti let. Členem Unie se může stát bezúhonný žák gymnázia, střední odborné školy nebo středního odborného učiliště zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „střední škola“) a v odůvodněných případech také absolvent střední školy.

(2) Členství ve spolku vzniká přijetím.
(3) Členství ve spolku zaniká:
   a) prvním dnem kalendářního roku bezprostředně následujícího po ukončení studia na střední škole,
   b) vystoupením,
   c) vyloučením,
   d) úmrtím.
(2) Člen spolku může být v odůvodněných případech vyloučen, a to zejména neplní-li povinnosti vyplývající z členství, jestliže se dopustil hrubě nečestného či nepoctivého jednání vůči spolku či jeho členům, nebo pokud dlouhodobě nejeví zájem o činnost spolku.
(3) Ustanovení odst. 3 písm a) se nepoužije na členy orgánů spolku, jakož i na členy spolku, kterým předsednictvo udělilo výjimku.
(4) Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku provádí předsednictvo. O přijetí a vyloučení člena rozhoduje předsednictvo. K přezkoumání rozhodnutí o vyloučení a k přezkoumání neoprávněného výmazu ze seznamu členů je příslušná dozorčí rada.

Článek 4
Práva a povinnosti členů spolku
(1) Člen spolku je oprávněn:
   a) účastnit se republikového sněmu a předkládat návrhy jeho usnesení;
   b) být volen do orgánů spolku;
   c) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
(2) Člen spolku je povinen:
   a) dodržovat Stanovy, vnitřní předpisy, jakož i usnesení a rozhodnutí ústředních orgánů spolku;
   b) pilně a svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
   c) zachovávat dobré jméno spolku.

Článek 5
Delegáti
(1) Delegátem se rozumí člen spolku pověřený samosprávným orgánem žáků působícím na střední škole (dále jen „samospráva“) k zastupování jeho zájmů ve spolku. Náležitosti prokazování takového pověření stanoví vnitřní předpis.
(2) Pověření nabývá platnosti zapsáním do seznamu členů.
(3) Pověření pozbývá platnosti:
   a) posledním dnem školního roku, v němž bylo vydáno;
   b) zrušením;
   c) vyškrtnutím ze seznamu členů.
(4) Pověření může být samosprávou zrušeno; o této skutečnosti samospráva bezodkladně informuje předsednictvo. Pověří-li samospráva jiného člena spolku, platí, že tím dosavadní pověření zrušuje.
(5) Pověření může být v odůvodněných případech vyškrtnuto ze seznamu členů, a to zejména nevyvíjí-li pověřující samospráva dlouhodobě vlastní činnost, funguje-li v rozporu s demokratickými zásadami, nebo dopustí-li se hrubě nečestného či nepoctivého jednání vůči spolku nebo jeho členům.

Článek 6
Práva a povinnosti delegátů
(1) Delegát je oprávněn:
   a) účastnit se republikového sněmu s hlasovacím právem;
   b) volit a odvolávat členy dozorčí rady a předsednictva.
(2) Delegát je povinen:
   a) hradit příspěvek;
   b) na vyžádání informovat předsednictvo o činnosti pověřující samosprávy.

(3) Na delegáta se vztahují rovněž ustanovení o právech a povinnostech členů spolku.

ČÁST TŘETÍ
ORGÁNY
Článek 7
Jednání za spolek
(1) Spolek zastupuje a za něj podepisuje předseda a místopředsedové; každý z nich je tak oprávněn činit samostatně.

Článek 8
Orgány spolku
(1) Ústředními orgány spolku jsou republikový sněm, dozorčí rada a předsednictvo. Ze schůzí ústředních orgánů spolku se vyhotovuje zápis.
(2) Další orgány spolku může zřídit a zrušit předsednictvo.

Článek 9
Republikový sněm
(1) Republikový sněm je nejvyšším orgánem spolku.
(2) Republikový sněm svolává předsednictvo nebo dozorčí rada. Předsednictvo jej svolává alespoň jednou ročně; svolá jej do třiceti dnů z podnětu alespoň třetiny všech delegátů. Republikový sněmu se svolá nejméně čtrnáct dnů před jeho konáním.
(3) Republikový sněm zahajuje, řídí a ukončuje ten, kdo jej svolal; postupuje při tom v souladu s jednacím řádem republikového sněmu.
(4) Do působnosti republikového sněmu náleží zejména:
   a) změny Stanov;
   b) přijímání a změny svého jednacího řadu;
   c) přijímání a změny ideových a strategických dokumentů;
   d) schvalování výsledku hospodaření spolku;
   e) určování výše členského příspěvku;
   f) určování počtu členů předsednictva;
   g) volba a odvolání členů dozorčí rady, předsedy, 1. místopředsedy a 2. místopředsedy a členů předsednictva.
(5) Republikový sněm je schopen se usnášet, je-li na jeho schůzi přítomna nadpoloviční většina všech delegátů.
(6) K přijetí usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných delegátů. K přijetí usnesení dle odst. 4 písm. a) se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny všech přítomných delegátů, kteří zároveň tvoří nadpoloviční většinu všech delegátů. K přijetí usnesení dle odst. 4 písm. d) a e) se vyžaduje návrh předsednictva.
(7) Ke zvolení a odvolání dle odst. 4 se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných delegátů. Průběh voleb upraví jednací řád republikového sněmu.

Článek 10
Dozorčí rada
(1) Dozorčí rada je kontrolním a rozhodčím orgánem spolku.
(2) Dozorčí radu tvoří nejméně tři a nejvýše pět členů. Do dozorčí rady může být zvolen pouze
bezúhonný a plně svéprávný člen spolku, který byl po dobu alespoň šesti měsíců členem
předsednictva.
(3) Členství v dozorčí radě vzniká zvolením.
(4) Členství v dozorčí radě zaniká:
   a) uplynutím funkčního období člena,
   b) odvoláním,
   c) odstoupením

   d) zánikem členství ve spolku.
(5) Funkční období člena dozorčí rady jsou tři roky. Člen dozorčí rady nemůže být ze spolku vyloučen.
(6) Dozorčí rada ze svých členů volí a odvolává předsedu dozorčí rady.
(7) Schůzi dozorčí rady svolává, zahajuje, řídí a ukončuje předseda dozorčí rady; postupuje při tom v souladu s jednacím řádem dozorčí rady. Svolává ji nejméně jednou do čtyř měsíců; svolá ji do tří dnů z podnětu předsednictva, člena dozorčí rady nebo alespoň jedné pětiny všech delegátů. Schůze dozorčí rady může probíhat s využitím technických prostředků umožňujících dálkovou komunikaci.
(8) Do působnosti dozorčí rady náleží zejména:
a) dohled nad činností, hospodařením a politickou reprezentací spolku, výkonem působnosti jeho orgánů, jakož i hodnocení jejich členů
b) dohled nad dodržováním Stanov, vnitřních předpisů, ideových a strategických dokumentů a jejich závazný výklad,
c) dohled nad vedením seznamu členů,
d) ukládání nápravných opatření předsednictvu v souvislosti se svou dohledovou činností,
e) rušení vnitřních předpisů nebo jejich částí, jsou-li v rozporu s právním řádem nebo se Stanovami,
f) rušení rozhodnutí předsednictva či dalších orgánů spolku, jsou-li v rozporu s právním řádem, Stanovami, vnitřními předpisy, ideovými a strategickými dokumenty, nebo dobrými mravy,
g) přezkoumávání rozhodnutí o vyloučení člena a přezkoumání neoprávněného výmazu ze seznamu členů,
h) zapisování pověření do seznamu členů, nebylo-li jeho odmítnutí řádně odůvodněno, nebo neusneslo-li se o něm předsednictvo v přiměřené lhůtě,
i) svolávání schůzí republikového sněmu, je-li to v zájmu spolku,
j) na návrh předsednictva jmenování členů na uprázdněná místa v předsednictvu, klesne-li počet jeho členů v průběhu jeho funkčního období,
k) přijímaní a změny svého jednacího řádu.
(9) Dozorčí rada je schopna se rozhodovat, je-li na její schůzi přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
(10)K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady.
(11)Člen dozorčí rady je oprávněn nahlížet do všech dokumentů a záznamů spolku a vnitřní komunikace jeho orgánů, jakož se i účastnit schůzí orgánů spolku; na schůzích se mu udělí slovo, kdykoli o to požádá.
(12)Orgány a členové spolku poskytují dozorčí radě veškerou součinnost a informace nezbytné k výkonu její působnosti. Předsednictvo hradí z rozpočtu spolku náklady potřebné k výkonu působnosti dozorčí rady.

Článek 11
Předsednictvo
(1) Předsednictvo je statutárním orgánem spolku.
(2) Předsednictvo tvoří pět, nebo sedm členů: předseda, 1. místopředseda a 2. místopředseda spolku a dva, nebo čtyři další členové předsednictva. Za člena předsednictva může být zvolen pouze člen spolku, který dovršil patnácti let věku, a za předsedu a místopředsedy člen spolku, který dovršil šestnácti let věku. Plná svéprávnost se nevyžaduje.
(3) Členství v předsednictvu vzniká zvolením nebo jmenováním.
(4) Členství v předsednictvu zaniká:
a) uplynutím funkčního období předsednictva;
b) odvoláním;
c) odstoupením;
d) zánikem členství ve spolku.
(5) Funkční období předsednictva je jeden rok; funkční období se počítá od zvolení jeho prvního člena.
(6) Předsednictvo po svém zvolení vytvoří vlastní plán činnosti předsednictva, který po dobu svého funkčního období plní a průběžně vyhodnocuje.
(7) Schůzi předsednictva svolává, zahajuje, řídí a ukončuje předseda spolku; postupuje při tom v souladu s jednacím řádem předsednictva. Svolává ji nejméně jednou do čtrnácti dnů; svolá ji do tří dnů z podnětu tří členů předsednictva nebo člena dozorčí rady. Schůze předsednictva může probíhat s využitím technických prostředků umožňujících dálkovou komunikaci. V nepřítomnosti předsedy nebo na základě jeho pověření jej ve stanoveném pořadí zastoupí místopředsedové.
(8) Předseda spolku nebo ve vymezených oblastech jím pověřený místopředseda organizuje práci předsednictva spolku; mezi schůzemi předsednictva koordinuje činnost jeho členů a dbá na plnění přijatých usnesení a zadaných úkolů.
(9) Do působnosti předsednictva náleží zejména:
a) řízení činností spolku;
b) politická reprezentace spolku;
c) správa hospodaření spolku;
d) vedení seznamu členů spolku a seznamu alumni;
e) přijímání členů spolku;
f) vylučování členů spolku;
g) zapisování pověření;
h) vyškrtávání pověření;
i) vydávání a změny vnitřních předpisů spolku, nestanoví-li tyto Stanovy jinak;
j) svolávání republikového sněmu.
(8) Předsednictvo je schopno se rozhodovat, je-li na jeho schůzi přítomna nadpoloviční většina
všech jeho členů.
(9) K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů předsednictva.

ČÁST ČTVRTÁ
HOSPODAŘENÍ
Článek 12
Zásady hospodaření spolku
(1) Spolek samostatně hospodaří se svým majetkem a využívá jej k podpoře své činnosti.
(2) S majetkem spolku nakládá předsednictvo a v rozsahu jím stanoveným tak činí samostatně předseda a místopředsedové spolku.
(3) K uzavření smlouvy, na jejímž základě má spolek nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku částku 30.000 Kč, k podání grantové, dotační či obdobné žádosti, jakož i k uzavření smlouvy mezi spolkem a členem orgánu spolku a k poskytnutí mu náhrad z rozpočtu spolku se vyžaduje předchozí souhlas dozorčí rady.
(4) Spolek získává prostředky pro svou činnost z:
a) členských příspěvků;
b) darů, grantů a dotací;
c) výnosů ze svého majetku;
d) vlastní vedlejší hospodářské činnosti.
(5) Spolek vede transparentní bankovní účet.

ČÁST PÁTÁ
VNITŘNÍ PŘEDPISY
Článek 13
Vnitřní předpisy spolku
(1) Podrobnosti v těchto Stanovách blíže neupravené mohou upřesnit a doplnit vnitřní předpisy.
(2) Vnitřními předpisy jsou zejména:
a) jednací řád republikového sněmu;
b) jednací řád dozorčí rady;
c) jednací řád předsednictva;
d) organizační řad sekretariátu;
e) zásady přijímání členů;
f) zásady posuzování potvrzení o delegaci.

ČÁST ŠESTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 14
Společná ustanovení
(1) Předsednictvo svolá nejdříve třicet dnů před uplynutím svého funkčního období republikový sněm, na němž se uskuteční nová volba. Funkční období předsednictva uplyne zahájením volby.
(2) Jmenuje-li dozorčí rada členy předsednictva, svolá předsednictvo republikový sněm, na němž se uskuteční doplňovací volba. Doplňovací volbou zaniká členství jmenovaných členů v předsednictvu.
(3) Klesne-li mezi republikovými sněmy počet členů dozorčí rady pod tři, svolá předsednictvo do třiceti dnů republikový sněm, na němž se uskuteční volba na uprázdněná místa.

Článek 15
Účinnost
Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem 3. prosince 2017.