Česká středoškolská unie, z. s., je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a její vnitřní fungování upravují stanovy. Naši členové zastupují žáky jednotlivých středních škol, a to na základě pověření žákovských samospráv (studentské rady, žákovské parlamenty…). Na republikových sněmech pak tito zástupci volí celostátní vedení a schvalují směřování spolku. Jsme organizace otevřená i jednotlivcům, a tedy i ti, kteří na své škole dosud žákovskou samosprávu nemají, se mohou připojit a inspirovat se, stejně tak jako ti, kteří nejsou samosprávou pověřeni, ale rádi by se podíleli na projektech a akcích organizace (nemají však hlasovací právo).

Poslání a účel spolku, jakož i práva a povinnosti členů, orgány a zastupování spolku, zásady hospodaření a další pravidla vnitřního fungování upravují stanovy, které byly schváleny na 2. republikovém sněmu dne 8. listopadu 2013. Ty nabyly účinnosti dnem 11. listopadu 2013 a nahradily původní stanovy schválené přípravným výborem.

Současné znění stanov vychází ze změn přijatých na 10. republikovém sněmu.

Naše stanovy

Republikový sněm

Nejvyšším orgánem spolku je republikový sněm, kterého se s právem hlasovacím účastní všichni delegáti, tj. členové pověření zastupovat samosprávný orgán žáků (žákovský parlament, studentskou radu) působící na jejich škole. Republikový sněm volí a odvolává dozorčí radu a předsednictvo, rozhoduje o změnách stanov, stanovuje priority a schvaluje strategické a ideové dokumenty; určuje tedy dlouhodobé směřování a ideové zakotvení spolku.

Předsednictvo

Kolektivním statutárním orgánem spolku je pěti- nebo sedmičlenné předsednictvo s jednoletým funkčním obdobím, v jehož čele stojí předseda spolku. Předsednictvo řídí činnost a hospodaření spolku a politicky jej reprezentuje, rozhoduje o přijímání a vylučování členů, posuzuje pověření o delegaci, spravuje majetek spolku a vykonává další činnosti uvedené ve stanovách nebo vyplývající z právního řádu. Spolek zastupuje a za něj podepisuje samostatně předseda a místopředsedové.

Dozorčí rada

Kontrolním a rozhodčím orgánem spolku je pětičlenná dozorčí rada, jejímiž členy se mohou stát pouze bývalí členové předsednictva. Dozorčí rada zajišťuje kontinuitu fungování spolku, dohlíží na jeho činnost a řeší spory. Každý člen se na ní může obrátit se svými podněty či stížnostmi – např. skrze e-mail na dr@stredoskolskaunie.cz.

XVII. Republikový sněm

Přihlaš se hned teď!

VIII. republikový sněm

představení Revoluce na střední

VII. republikový sněm

3. 6. 2016

VI. republikový sněm

s debatou o proměnách školství

V. republikový sněm

včetně debaty o maturitách!

IV. republikový sněm

s panelovou debatou v DOXu

III. republikový sněm

Zvoleno nové vedení

II. republikový sněm

Dodatečná volba předsednictva

I. republikový sněm

Ustavující sněm České středoškolské unie