Skip to main content

Distanční výuka

 

Za poslední rok se distanční výuka stala jedním z nejstěžejnějších témat v oblasti celého školství a ČSU nevyjímaje. Jak jsme směrem ke vzdělávání na dálku postupovali my?

Nelze přehlédnout, k jak výrazné změně, jež ve vzdělávání nastala po přechodu z prezenční výuky na distanční, došlo. Studenti (nejen) středních škol po celé České republice se náhle ocitli v situaci, která pro ně byla dosud neznámá a mnohdy také z rozličných důvodů velmi nekomfortní. Abychom se mohli efektivněji podílet na řešení případných nesrovnalostí způsobených právě distančním vzděláváním, vytvořili jsme pro studenty na SŠ dotazník s cílem zmapovat silné a slabé stránky distančního studia z pohledu středoškoláků, který jsme následně v průběhu listopadu roku 2020 prostřednictvím našich sociálních sítí vypustili do světa.

 

Dotazník si však kladl za cíl také shrnout důležité poznatky získané přímo od jednotlivých studentů, v čemž byl tento průzkum unikátní. Celkem se nám podařilo z dotazníku získat téměř 9 200 odpovědí, s nimiž jsme nadále pracovali a zjišťovali atributy distanční výuky, které si studenti chválí, ale také věci, se kterými nejsou v obecném měřítku příliš spokojeni. Z průzkumu vyplynulo několik klíčových problémů, se kterými se žáci potýkají a kterými jsme se intenzivně zabývali tak, abychom mohli na právě tyto problémy najít možné adekvátní řešení.

Získali jsme data z oblasti kvality distanční výuky a porovnání její podoby na jaře a na podzim stejného roku, zda a jakým způsobem se distanční výuka zlepšila oproti školnímu roku 2019/20, jaký je průběh a kvalita on-line hodin a poslední oblastí bylo testování a známkování v průběhu distancu. Závěry z dotazníkového šetření nezobecňujeme, pouze upozorňujeme na jednotlivé nedostatky.

Nejpalčivějšími problémy spojenými s výukou on-line dle odpovědí z našeho dotazníku jsou nepřipravenost žáků na samostudium, zhoršené psychické zdraví, přetrvávající ztížené podmínky pro výuku kvůli nedostatečnému technickému vybavení, nedostatek pohybu studentů a bolest očí vzhledem k počtu hodin denně strávených u obrazovky našich zařízení, nedostatečná vzájemná komunikace ze strany jak příslušné školy (vedení, učitelů), tak také studentů, a chybějící praxe na středních odborných školách a učilištích.

Jaké další problémy z dotazníku vyplynuly?

Velké množství on-line hodin

Jedním z často zmiňovaných problémů, s nímž se žáci během vzdělávání na dálku potýkají, bylo přílišné množství on-line hodin, které mají pouze v malých intervalech krátce po sobě. Nemají tak dostatečný prostor na odpočinek, který by po byl po 45 minutách strávených za obrazovkou svého monitoru potřebný. Řešením tohoto problému může být například vytvoření nového rozvrhu pro účely výuky distanční obsahující odpovídající přestávky a jiným způsobem řešené množství online hodin. Samo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve své vyhlášce k distanční výuce mimo jiné zmiňuje, že by rozvrh online hodin neměl kopírovat rozvrh prezenční, jako se tomu bohužel na mnoha školách děje.

Nezáživné hodiny on-line výuky

Za jednu z nejdůležitějších věcí, na kterou respondenti v dotazníku opakovaně upozorňovali, pokládáme nezáživnou formu on-line vyučovacích hodin, kvůli čemuž se studenti nevzdělávají se tolik efektivně. Jako řešení se nabízí používání více vzdělávacích platforem, vedení diskuse se studenty o daném tématu nebo tvorba projektů namísto psaní testů a ústních zkoušení.

Přílišné množství testů 

Studentům se také mnohdy stává, že distančně píší i několik testů v jeden den a dostatečně se na ně připravit tak není jednoduché. Tento problém lze řešit například vytvořením sdíleného kalendáře, do kterého budou moci učitelé testy a úkoly zapisovat, a uvidí do něj také studenti, díky čemuž může být celá výuka přehlednější.

Nedostatek času na plnění zadání

Studenti mají často nedostatek času na splnění úkolů či testů, neboť se učitelé domnívají, že studenti budou podvádět a opisovat. Tato obava je zcela oprávněná, a proto doporučujeme namísto psaní testů v distanční výuky k ověření znalostí daného tématu využít například psaní eseje či tvorbu projektu. Tyto varianty zpestří výuku a navíc budou mít učitelé jistotu, že studenti mohli podvádět s menší pravděpodobností, čímž bude vypovídající hodnota známky vyšší.

Zpětná vazba

Čas na odevzdání školních povinností je mnohdy těžké určit, učitelé se však mohou například dotázat samotných studentů, jaké množství času jim na zadaný úkol připadá adekvátní. Důležité je též myslet na zpětnou vazbu. Vždy je přínosné se studentů zeptat, jaké mají z projektu/úkolu apod. pocity, nebo co by do příště změnili.

Nevyhovující prostředí

Domácí prostředí pro výuku a studium studentů nemusí být vždy ideální. Z dotazníku vyplynulo, že velkému počtu žáků je nepříjemné mít stále zapnutou kameru či mikrofon při výuce. Používání kamer či mikrofonu navíc zasahuje z velké míry do soukromí daného studenta.

V případě sociálně slabších rodin si student mnohdy ani kameru, mikrofon či zařízení vhodné pro účely výuky distanční dovolit nemůže.

Technická podpora pro učitele

Mnoho učitelů mělo a stále má potíže s technickou stránkou tohoto typu vzdělávání. Pomoci mohou například kurzy na Metodickém portálu RVP nebo kurzy práce s kancelářskými soubory, které Microsoft nabízí učitelům zcela zdarma.

Psychická pohoda

Důležitá a mnohdy také opomíjená je v současné době psychická pohoda studentů, která se v mnoha případech vzhledem k náročné době velmi zhoršila. Jako alespoň menší pomoc vnímáme zavést se studenty dialog, vzájemně diskutovat a sdělit si například těmito prostředky zpětnou vazbu. Důležité také je, aby studenti měli možnost obrátit se na školního psychologa, který jim může pomoci s vážnějšími problémy.

 

Co konkrétního jsme pro řešení těchto problémů podnikli?

Nejprve jsme sepsali zprávu z dotazníku, která byla souhrnem a zároveň podpůrným materiálem pro všechny naše následující činnosti s distanční výukou souvisejícími a jež byla též předána poslancům.

V rámci naší snahy řešit zmapované problémy jsme například apelovali na střední školy prostřednictvím e-mailu shrnujícím výsledky našeho listopadového dotazníku. K e-mailu jsme také přiložili naši brožuru s tipy pro učitele, jež obsahovala užitečné nápady, které mohou pomoci ke zpříjemnění a zlepšení průběhu distančního vzdělávání. Jednotlivým školám jsme také zaslali tipy na zefektivnění výuky, mezi které patřil třeba souhrn elektronických vzdělávacích platforem či návrhy projektů pro studenty.

Velký důraz jsme kladli na problém psychického zdraví a obecné pohody na školách, tedy jeden ze stále aktuálních a klíčových problémů. Vytvořili jsme seznam projektů a osob věnující se právě této tematice a oslovovali je, sestavili jsme tipy na psychohygienu pro studenty, které jsme následně sepsali do e-mailu a rozeslali ředitelům středních škol (součástí byl také e-mail pro studenty) a také jsme vytvořili originální infografiku ve spolupráci s neziskovou organizací Nevypusť duši.

Apelovali jsme na školy i na MŠMT ohledně problémů s technickým vybavením žáků a nevyhovujícím prostředí pro učení. Vyzývali jsme naše delegáty a samosprávy na školách, aby vnímali případnou nedostatečnou komunikaci mezi studenty a školou a patřičně na ni reagovali (vytvořili jsme grafiky a sepsali e-mail).

Ve spolupráci s Českou obcí sokolskou byla natočena videa podporující zdravý pohyb i během karantény a online výuky, cvičit se dá dobře také v pohodlí vašeho domova. Sdíleli jsme také mnoho mnoho rad a tipů ohledně přílišného koukání do obrazovek PC.

 

Děkujeme za to, že jste s námi!

Tým České středoškolské unie