Skip to main content

REVOLUCE NA STŘEDNÍ

Revoluce na střední je vyústěním tříleté činnosti České středoškolské unie a definujeme v ní devět konkrétních oblastí, které chceme ve školství změnit – například posílit žákovské samosprávy nebo zajistit větší metodickou pestrost ve výuce. Celý balík změn přitom vychází z komplexního náhledu, který na vzdělávání ČSU má.

9 priorit

1. PRIORITA

Posílení žákovských samospráv

Studentské parlamenty a rady dnes nemají plnou oporu v zákoně, což bychom chtěli změnit jejich ukotvením včetně jejich práv a povinností. Dále navrhujeme jejich propojení se školskou radou, ve které by členové samosprávy zasedali.

2. PRIORITA

Důraz na kvalitu učitele

Kvalita pedagogů je určující pro úroveň školství. Chceme dobře placené pedagogy-odborníky, kteří se budou stále vzdělávat a zlepšovat. Důležité je upevňovat vztah žák učitel a pohledy žáka na probíhající výuku reflektovat.

3. PRIORITA

Důraz na metodickou pestrost ve výuce

Frontální výuka, učení nazpaměť, známky od 1 do 5. Proti tomu stavíme skupinové nebo individuální zadání, projektovou nebo kooperativní výuku či osobní konzultace.

4. PRIORITA

Snížení maximálního počtu žáků ve třídě na 24

V současnosti může být v učebně až 34 žáků. Přejeme si, aby se výuka individualizovala, proto tomu musíme vytvořit podmínky.

5. PRIORITA

Zvýšení odměn za praxe a jejich kvalita

Žák generující příjem osobě, u níž podstupuje praxe, má minimální mzdu pouhých 17,5 Kč. Nechceme pracovat za almužnu a vytvářet firmám profit, klademe důraz na kvalitu a férovost praktického učení.

6. PRIORITA

Větší volitelnost vyučovacích předmětů

Na střední škole se žák profiluje do svého dalšího profesního, školního i osobního života. Chceme podpořit větší možnost výběrovosti předmětů tak, aby byly hodiny strávené ve škole žákovi co nejvíce přínosné.

7. PRIORITA

Uznání jazykového certifikátu u maturity

Požadujeme, aby student, který získá certifikovaný test z cizího jazyka, z něj nemusel skládat zkoušku ve státní části maturity. Nyní je to nesmyslně možné jen v části školní.

8. PRIORITA

Odvolatelnost vůči kázeňským opatřením

Na střední škole jsme již téměř dospělí. Za své činy jsme odpovědní, kdo ale zaručí správnost jejich hodnocení? Požadujeme spravedlivé rozhodování ve věci kázeňských postihů a snížené známky z chování. Současný stav neumožňuje odvolání.

9. PRIORITA

Apolitické jmenování ředitelů

Složení komise, která vybírá ředitele do jeho funkce, je o jedno místo více politické než odborné. Abychom zabránili obchodům v krajích s tak důležitou pozicí, chceme změnu rozložení sil a změnu doporučujícího charakteru rozhodnutí komise na závazný.

Zastáváme názor, že vzdělávací proces by měl být zaměřený na žáka a uzpůsobený jeho potřebám. Přístup obvykle označovaný jako “student-centered education”, tedy vzdělávání, v němž žák není vnímán jako pouhý objekt, který je třeba vzdělat, ale mnohem spíše jako samostatně myslící osobnost schopna převzít zodpovědnost za své vzdělávání. Chceme, aby studenti na středních školách mohli do větší míry rozhodovat nejen o obsahu jejich vzdělávání, ale i o samotném chodu vzdělávací instituce (z tohoto důvodu prosazujeme větší volitelnost předmětů a posílení žákovských samospráv, viz níže). V pojetí vzdělávání zaměřeného na žáka hraje učitel ve vzdělávacím procesu spíše roli průvodce a mentora, nikoliv pouhého předávajícího vědomostí. Tento přístup ke vzdělávání staví na teorii konstruktivismu, která klade důraz na aktivní roli žáka ve vzdělávacím procesu a vyzdvihuje proces vlastního konstruování poznatků (opakem této teorie je tzv. transmisivní vyučování, tedy takové, které hotové poznatky pouze předává).

Český vzdělávací systém nebere v potaz rozdíly mezi žáky dostatečně, proto prosazujeme přizpůsobení vzdělávacího procesu tak, aby zohledňoval schopnosti a možnosti žáků jednotlivě, nikoliv ryze kolektivně. Jako důležitou vnímáme též schopnost sdílení vědění, práci s informacemi a propojování nových informací s již osvojenými poznatky. Věříme, že pokud má být vzdělávání, kterého se nám na střední škole dostává, relevantní pro potřeby 21. století, je třeba usilovně pracovat na změnách reálně ovlivňujících praxi ve třídách, a proto přicházíme s kampaní “Revoluce na střední”.

Zaujala tě Revoluce na střední? Stáhni si leták nebo PDF shrnutí!