Měníme vzdělávání

Chceme lepší vzdělávání: více inovací a dialogu. Mluvíme s ministerstvem a parlamentními výbory – diskutujeme o maturitách, občanském vzdělávání a dalších problémech českého školství.

Jsme místem nových přátelství

Sdružujeme aktivní a inspirativní středoškoláky. Jsme místem nových přátelství, prostorem pro sdílení zkušeností a nápadů.

Máme vlastní projekty a kampaně

Vedli jsme kampaň za duální vysílání v České televizi – Ne dabingu: Učme se jinak -, uspořádali jsme dvě debaty o vzdělávání a nyní pracujeme na projektu Vzorová samospráva.

Hájíme zájmy středoškoláků

Vzdělávání není jenom o přípravě pro trh práce. Je nezbytným předpokladem fungování demokratické a globalizované společnosti, ve které není jednoduché se orientovat.

Prosazujeme demokratické principy

Podporujeme fungování studentských rad a parlamentů, požadujeme více občanského vzdělávání a zasazujeme se o žákům nakloněné řízení škol.

Zastupujeme středoškoláky v zahraničí

Jsme součástí platformy sdružující středoškolské unie z různých koutů Evropy – OBESSU -, která spolupracuje s Evropskou unií, Radou Evropy či s UNESCO.

Struktura

Kolektivním statutárním orgánem spolku je pěti- nebo sedmičlenné předsednictvo s jednoletým funkčním obdobím, v jehož čele stojí předseda spolku. Předsednictvo řídí činnost a hospodaření spolku a politicky jej reprezentuje, rozhoduje o přijímání a vylučování členů, posuzuje pověření o delegaci, spravuje majetek spolku a vykonává další činnosti uvedené ve stanovách nebo vyplývající z právního řádu. Spolek zastupuje a za něj podepisuje samostatně předseda a místopředsedové.

Kontrolním a rozhodčím orgánem spolku je pětičlenná dozorčí rada, jejímiž členy se mohou stát pouze bývalí členové předsednictva. Dozorčí rada zajišťuje kontinuitu fungování spolku, dohlíží na jeho činnost a řeší spory. Každý člen se na ní může obrátit se svými podněty či stížnostmi – např. skrze e-mail na dr@stredoskolskaunie.cz.

Nejvyšším orgánem spolku je republikový sněm, kterého se s právem hlasovacím účastní všichni delegáti, tj. členové pověření zastupovat samosprávný orgán žáků (žákovský parlament, studentskou radu) působící na jejich škole. Republikový sněm volí a odvolává dozorčí radu a předsednictvo, rozhoduje o změnách stanov, stanovuje priority a schvaluje strategické a ideové dokumenty; určuje tedy dlouhodobé směřování a ideové zakotvení spolku.

K čemu je vlastně maturita

Zkouška dospělosti, jak se maturitě často říká, bude již za několik let obsahovat matematiku. Pokud ale jen přidáme testy a nezměníme způsob výuky, zlepšíme tím doopravdy české střední školství? Musíme začít od základů.

Náš názor na maturity

Měříme stejným metrem

Ministerstvo zavádí jednotné přijímací zkoušky na všechny typy středních škol. Jediná zkouška žákovi určí budoucí dráhu studia. Není tento záměr příliš fatální?

Jednotné přijímačky

Jsme členem České rady dětí a mládeže a panevropského sdružení středoškolských unií OBESSU.

Zastupujeme české středoškoláky. Ať už jsi jeden z nich a chceš se přidat, vyřešit problém nebo nás chcete oslovit pro spolupráci, velmi rádi se vám ozveme zpátky!